در پی تو ام

و میان این مردم گام بر می دارم

نمی دانم چه صیغه ایست

دلم که تنگ تر می شود

سخت تر از میانشان می گذرم.