و ندانستم

که خدای من احساس است

و یگانگی

این که چه اندازه آدمی می تواند عاشق باشد

و بی گمان

همان لحظه عاشق من شد ...