عاشقانه هایم را در دفتر نت م نامه می کنم

گوش های این دنیای مجازی ...

محرم این ساز نیست.