که زائر حریم حق شده باشی

و غریب دستان کودکی

انگشت تو را ...