امروز لب بگشایم و کام از تو می رقصد

من یک زنم

قانون شعرت را

چشمان من چار است و تارم چوب!