وقتی که باران می بارد

کافی ست ورق بزنی

خیابان‌های بی خاطره را

آنوقت

به قلبت وحی می شود

فرشته ای که نزول کرده است ...


پ.ن

مخاطب خاص خودتو معرفی نکن! :دی ;)