خداوندا

باورم نمی شود

این ها، همانهایی باشند

که صدایشان را از شکم مادر می شنیدم!

چقدر با لبخند، با مهربانی

با صداقت، با همدلی

چقدر کنار هم،

زیباترند!