یعنی صدای خوردن باران

به سقف اتاقچه‌ی زیر شیروانی

بهار را می‌گویم

وقتی که دست‌های سپیدت 

در دست سایه هاست

وقتی که آسمان، نگران دوباره هاست.