گیرم همه‌ی ناخوشی‌های جهانم کنار پیری تو باشد

ذره ذره به آتش کشم

آنکه تار موی تو را

بد شانه زند!