و من به خطّ ِ چشم تو مؤمن شدم

خدا را

باران بیاید

و پاک کند آنچه تویی!