من

هوای دلم

شمیم آغوش توست

نه گاهواره ی عروسکی پیر!