نمی‌شود آخر

که با نگاه پرخروش رود

کنار نیایم و

به ساحل امن بودنت

سلام ندهم.