برایت تنگ می‌شود

دلی که دست خودت بود

دستی که هم‌آغوش موهایت

چشمی که ...

حالا که قرار است بدون تو بروم

این من

این تو

و این دنیای بدون من ...