چگونه رخت ببندم

از این قمار

من

پای دلم را به شرط بستم!