حتما نباید کسی را از نزدیک بشناسی

یا با او زندگی کنی

تا در غم او...

خرد شوی.