راستش

خوب شد!

حالا

از من

فقط تو باقیمانده‌ای

آنچه از آغاز بود