این

ضربان من است

که در تنفس تو

تند تند ...

نمی زند!