می‌گویند

با شعر نمی‌شود

به مصاف دنیا رفت!

پس تو چه سرودی؟!

که زینب خواند

و جهان

هنوز

بر وزنش می‌گرید ...