فقط بلدم

دهانم را باز بگذارم

که خون بالا بیاورد و

سر به سر سبزینه‌ی این سروها

نگذارد.