شده‌ای موج سر زبانم

می‌آیی تا لب ساحل

اما

نرسیده بازمی‌نشینی...