پ.ن اصلنم فکر نکنید از شعرایی که توش شبنم داره خوشم میاد :دییییی ;)