باید کشید

دو شاخ عقل را از سر ...

کم‌کم

دهان وجودت را فرا گرفته است،

عفونت!