نقاش پایانم

سرگردان جغرافیای بیراهه‌هاست ...

تاریخ

نام تو را

میان تمام منظومه‌های خویش

کم دارد.