به دار می‌آویزدت آخر

بهمن

با این پیراهن سپید

و همین حلقه‌ی زردش ...

نیکوسرشت و مظلوم نمایَش

اسپند دود نمی‌کند

در انتظار رسیدن یارت!