اینجام تعطیل شد اما مگه آدم خونه دیگه ای هم می تونه داشته باشه بعد این سن؟!!!!

مگه دوست داشتنای آدم تمومی داره؟!!!

مگه زیباییای روزای خدا تمومی داره؟!!

مگه عشق تمومی داره؟!

وقتی دور از خونه باشی

و تو یه صبح بهاری اییینطور بارون میزنه!!

و تو ناخدآگاه پلیینگ هات می رسه به یه بهارونه ی ایننننقدر پرخاطره و نزدیک ...

خواستم بگویم

دست ما نیست

عشق

در غربت و در بهار سر بازتر می کند!