پاییز را

فقط خرمالوهای باغچه مادربزرگ می شناسند

و آفتاب ...

و انارهای باغ مشهدی حسین؛

وقتی که در دست های همسایه دانه می شوند.