پ.ن: یادش بخیر!

اون موقع ها هنوز خیلی از این ویدئوها مد نشده بود و حداقل برای من شاید اولین باری کبود که با قدرت موزیک و تصویر با هم جوری به فیض می رسیدم که انگار توی محل ویدئو بودن رو تجربه میکردم :) 

یادش بخیر چققدددددددر دیدمش و گوشیدمش اون روز!

به نظرم رسید تو هوای پاییزی جالب باشه تقسیم کردن حسش با بلاگم! :)