از دست این پاییز ...

هوایی که می شود

از کوچه ها می گذرد،

در می زند

و فرار می کند!