یه هدیه دوست داشتنی از یه  دوست دوست داشتنی تر (-;   (مرسی کمش بود :دی )