دارند کم می شوند

یکی یک

از مجموع هفت آسمان و یک ستاره مان

آنچه تو را از من

و آنچه مرا از تو می گرفت

سپیده می زند

و حالا نوبت توست

بیا  دوباره برقص

دوباره آغازم کن ...