اینجا

سرزمین من است

جایی که بعضی حرف ها را

نباااااید بزنم ...

چون

یک زنم!!