تصمیمم را گرفته‌ام
خراب کنم

پل‌های پشت سر دست‌های ناشناخته را

... گرفته‌امش

نکند باز گردی!