سااااالهای ساااال است

این روزها

همه از حسین(ع) می‌گویند و مشک چشمانی

همه از زینب(س) می‌گویند و قامت سروی

از عباس(ع) و سجده سرخ گلویی

از...

از...

******

گفتند و گریستند

گفتند و گریستیم ...

****

و نیندیشیدند

که از ناله‌ی زهرا(س) نگویند و از تکیه‌ی خاطراتش!

که چه بار سنگینی است،

بر شانه‌ی روح یک مررررررررررررد

_که اسماعیلیلان را به لبخند سلام داد_

بزرگی غم یک زن،

مقابل چشمان یک قلب!

یک شیییییرمررررد به نام علییییییییییی(ع).