امروز دوباره مرورت کردم

و هوا ابری شد

آخر این خاک چه می فهمد؟!

***

و پس نباید بگویم

که چرا چرخ

پس می زندم ...

بس که برای این جاده مرورت کرده ام!