از این جا 

جهان شکل دیگری ست

پشت پنجره 

آخرین واگن

جایی که تو ایستاده ای!