و کرکسان

نظاره می کنند

درد زخمی را

که خودت به جانش افتاده ای ...