آنقدر تو را به دست غزل‌ها سپردم

آنقدر میان چروک پیشانیشان پنهانت کردم

با مژگانشان شانه به موهایت زدم

و گرد چشمانت چرخیدم

که نفهمیدم چه شد

من ماندم و رژ لبی که سپید است!

نکند...

نکند شعرها تو را بوسیده اند؟!