نمی شود انگار!

نمی شود که اسم تو بیاید

و من سکوت خویش را نشکنم

انگار عطشم می نشیند ...

چه فرقی می کند در خلوت یا به چشم عام

روزه ات را که بشکنی

کفاره اش واجب است

چه با قطره ای آب

چه با یک داستان اشک.