بازگردانم

به روزهایی

که یک جغجغه

عمق گریان مرا

به قهقهه پیوند می زد :)