نمی شود گولش زد

کودک‌تر از همیشه به نظر می‌آید اما

حتی صدای قلبم را می‌شناسد.