بهار که می‌شود

صبح ها فروردینم،

یک عااالمه اردیبهشت به بلوغ نرسیده

که دیشب را با باران

نمک زده است

و تمام بعد از ظهر را

خواب آخر خرداد دیده!