خمار چشم تو، شیطان

و سیب

لعل تو بود

که من

گناه کردم و چیدم ...

بهشت را

به طعم کام تو دیدم.