همه ی شعرها را که نباید برای ما بگویند!

بهتر بگویم

ما قرار نیست

نقش اول تمام قصه ها و شعرهای زیبا باشیم!!

ما نقش اول زیباترین زندگی دنیاییم ...

فیلم نامه ای که خودمان با دستان خودمان می نویسیم :

زندگی خودمان...