متاسفانه باید بگم

تک تک آدمای دنیا

در بد شدن هم مؤثرند...