گره بگشا از خم ابروانت

مگذار به کوری لب‌هایمان برسد!